د کافین ښايي د تشخيص او د لوړ فشار د درملنې پېچلې کړي

قهوه شو پراخه د نړۍ د خلکو له خوا هرکلی وکړ. په متحده ایالاتو کې، د خلکو په پرتله 50٪ د څښلو قهوه، حتی په داسې څښاک په لګښت د تېر يو کال کې 40 ميليارده $. د څیړنې ښيي چې caffe...