4.45 میلیارده کاله مخکې د ځمکې، يو لوی سیاره ټکر له قيمتي فلزات

ساینس پوهانو اوږد چې ګمان کیږي چې په ځمکه کې سرو زرو او نورو قيمتي فلزاتو کیدای شي په څو وړو meteorite اغېز غونډه جوړه، خو د یو نوي مطالعې د تيوري چې د ځمکې له بل سیاره يو ...

د اوسني د ځمکې 12 میلیونه کاله پخوا مودې په لوړه د حرارت درجه په

EPA اقليم د پالیسۍ څېړونکی Caroline – سنائډر د ثبتولو 200 پرله پسې کلونو کې د نړۍ د تودوخې بدلون رامنځته، په یوه لوړ حرارت موده د اوسني د ځمکې 12 میلیونه کاله پخوا په تاييدوي....