دوه ډوله ته نږدې د ځمکې په څېر د سيارو تکنالوژي

وړاندې کولو څخه بل ستوری بېړیو، پنځوس د تېرې پېړۍ څخه د سائنسدانانو په ذهنونو کې ځنډ کوی، نږدې هره لسيزه هلته ښکاري یوه نوې څېړنه ښیي. خو اوس، چې موږ يو ډېر واقعي موخ...