د ځمکې په مقناطیسي ساحه کې شوې د ګل په څېر : له دوو څخه زياتو ستنې دي

د ساينس Peter & غويی د واشنګټن د کارنیګي انستیتوت د وينا له مخې؛ نوي موندل Driscoll د، د لرې تېرو، د ځمکې په مقناطیسي پټی او اوږد نن تقریبا وځپل مختلفو لاره، او کله چې د ځمکې...