ساینس پوهانو موندلې چې په لومړيو کې د شمسي نظام او د ځمکی د جوړښت ډير ورته

کروي meteorite & rdquo؛ پوهانو، د نوو څیړنو له دوړو او ګازو د وريځو جوړه ځمکې & ldquo په ګوته کوي د همدې جوړښت ډلې، د 4.6 میلیارده کاله مخکې د شمسي نظام د جوړېدو په پيل کې يې، کروي...