پوهان د وینې د ګلوکوز اندازه کولو لپاره د يو زيات دقيق تخنیک اختراع

څخه د هارورډ د طبي ښوونځی او Massachusetts عمومي روغتون پوهانو سره د شکرې وسایل وخت د اوږدې مودې په تیریدو سره د وینې د ګلوکوز کچه زيات دقيق اندازه اختراع. د ناروغ په سور د ...