څېړنو ښودلې ده چې تر ټولو د فرانسې خلکو کې د واکسینو په خونديتوب باور نه لري

. سرچینه: J تاسو / ساینسي؛ Heidi الرسن et al، EBioMedicine او د سروې د نورو 66 هېوادونو د اوسېدونکو په دې وروستيو منل څېړونکو په پرتله زیات د فرانسې د خلکو په واکسين خوندي نه باور ...