د ګېډې د سرطان کيمودرملنې کیدای شی په څو پړاونو ویشل شوی دی؟

په خپل ورځني ژوند دی د غذا څخه بيلتون، که په غذايي رژيم لپاره د انسان په بدن دا يوه ستره ګټه، خپلوان هم ډېر روغ، که په غذايي رژيم دی ناروغه، دا به یو د ناروغیو، د تر ټو...