د لمریز باد له لمر څخه جوړه د ذراتو د جريان د بهیر د سطحي

وروستیو ارنې انځور ښودل، کله چې د شمسي له باد څخه د لمر سطحه، د شمسي باد ذراتو بهېدنې ray جوړښت د جوړولو په. چې هغوی د بریتانویانو Daily Mail له مخې راپور ورکړ چې د لمر په څې...