د فشار ضد د نشه يي کولای شي زیات د سرطان د نشه يي توکو erlotinib

يوه نوې څېړنه ښيي چې د فشار ضد د نشه يي توکو د داسې يو د سږو د سرطان د ځانګړو ډول د چلند ښه. کې په بدن کې د لابراتوار موږکانو او د بشر د حجرو په لومړيو څېړنو، د لندن او د ...