ثانوي د سږو په پای کې ښه او بد د سرطان د پلټنې پرېکړه؟

ته د يوې څېړنې د سپتمبر په 21 د امریکا د صدري ټولنه ګرځېدلي نشر له مخې، سره د ثانوي پرېکړې سره مرسته ناروغان چې د سږو د سرطان د پلټنې کلينيک وموندل. ډاکټر Kristina Crothers او ...