په شمسي نظام د سپوږمۍ اکتشافي ماموریتونو به د رازونو په ډاګه شي

رقم مځکه – مون سيستم کې، د وروستۍ څېړنې ښيي چې د سپوږمیز اکتشافي ماموریتونو سره مرسته د شمسي نظام د تاریخي بدلونونو په ډاګه او یا د ځمکی د تړاو او د ګاونډيو سوپرنووا ...