پوهان اختراع شي د مشر نيالګي په کوډو او “د سريښ” وکارول شي

اونۍ “نړيوال Neurosurgery” يوه مقاله او ویډیو، سخت د شوکي نخاع ټپونو (تقريبا په بشپړ ډول پرې) puppy شوکي کسر واټن زرق & ldquo خپور؛ د سريښ & rdquo؛ درې اونيو کې د درملو د & ldquo وروسته؛ ...