د بریتانیا د ساینس پوهانو د نوي ميتود دې چې د سرو زرو بیرته وموندل شول

ذکر د سرو زرو بیرته، خلک په عمومي ډول د ګاڼې، سکې، او آن د سرو زرو غاښونه او نور شيان فکر. په حقیقت کې، د & mdash یو ځانګړي سرچينه د سرو زرو بیرته؛ & mdash؛ ګرځنده ټلیفونونه ...