هغه څه چې شین چای کولای شي د سرطان د مخنيوي

د څښلو د شنه چای کې ده، چې زيات آسیایان لري د جاپان د مطالعې څخه په يوه عادت په دې وروستيو کې “د رګونو ژورنال جراح” ژورنال ښيي چې د څښلو د شین چای کولای شي د بطن ابهر aneur...