په 2060 کې د زړه د ناکامۍ پیښې به درې ځلې د موجوده ورسیږي

2016 د کارپوهانو کارډيالوجي کانګرس اروپايي ټولنه، د وروستيو معلوماتو له مخې، دا اټکل له خوا 2060 دی، په زړو خلکو کې د زړه د ناکامۍ شمېر به درې برابره شي. وايي cardiologist پوه...