د روغتيا نړيوال سازمان STD درملنې لارښود تازه

د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) وايي، چې په مجموع کې، کیدای شي په بریالیتوب سره د انتي درملنه، دا درې جنسي ناروغيو (د STDs)، ځکه چې دوی له خوا د بکترياوو له امله دي. خو، WHO ته ...