Blowhole بیخبر له خطر دولفینان ستاسو د خولې له لارې د ښکر په

نه يوازې د ښایسته مخ؟ د دولفینانو د blowhole غلطې د زده کړې د خپل د خولې له لارې د تنفس د پرمختګ وروسته، دا ښيي چې د څارويو د یو پیاوړي وړتیا اشنا شي. Hector د يوازې سلک (اتلان...