مطالعاتو amoeba موخه د مغزو د خوړو د دماغ د معما په ډاګه

Freund nagri amoeba د وړو او نورو بدمرغو. سرچینه: د حفظ الصحه او د حاره طب د لندن د ښوونځي دا یوازینۍ اړتیا وي مايع د سبو. تازه دماغ amoeba (amoeba) ته په بې هوښه دماغ غواص د پوزې له لا...