د بلومبرګ: 2030 موټر شریکولو اصلي مسیر موټرو صنعت به مخامخ بدلون

د برتانويان “Daily Mail” راپور د اکتوبر په 11 د وينا له مخې، د بلومبرګ د راپور، تمه له خوا په 2030 کال کې خپره شوې، د حکومت د هڅونې او مکافات، د برښنا موټرې او د ځان د موټر چلول...