د سویډن د ساینس پوهانو د انسان د جنيني جينونه د سمولو

که څه هم د بشر د جنيني جینونو ايډيټنګ په تېر کال کې د سختې توپيرونه راپاروي، خو د امریکا د ملي عامه راډيو راپور ورکړ چې د سویډن د ساینس پوهانو په لومړي ځل په نړۍ کې فر...