پوهان په لومړي ځل لپاره د ځانګړو درياب بادرنګ “بدن تعدیل” وړتیا کشف

نوې څېړنه ښيي چې د سمندر بادرنګ او کولی شي د بدن د غړو کلکېدل ښايي د بدلون، د بدن mutable collagenous نسج ښايي کېنډۍ ناول biomimetic موادو شي. مخې فزیک ویب پاڼې راپور ورکړی چې د اوس ...