د امریکا د ساینس پوهانو څخه د کيهاني تکامل اسانونه تعقیب کړي

په یو غیر معمولی کهکشان کې، د ستورو د جوړښت کچه ​​به په ورو ورو په (Big Bang) 2 ميليارده څخه تر 30 ميليارده کلونو ته لوړه شي، 100 ميليارده تر 11 میلیارده کاله وروسته، دا به و...