د امریکا د ساینس پوهانو وايي د اعظمي انسان د ژوند په اوږدو رسيدلي

یوه څېړنه امریکایی ساینس پوه البرت انشتاين د طب پوهنځي، په “طبیعت” نن آنلاین خپور وړاندیز کوي چې: دا به اوږد نه شي کولای چې له اوسني اکثر عمر د ثبت څخه وروسته د بشري د...