اروپایي کیهاني آژانس د تېر انځور Rosetta څېړنو خوشې نیول

تېر انځور دی طیف telemetry او د انفرا کمره سيستم (Osiris) پراخه زاويه کامرې ته د comet سطحه 20 متره په ډزو، تمه کیږي چې په لومړني راپور کې په ډزو په 51 متره، د سپتمبر 2016، 30 په اروپا...