د وروستیو کتنو د یو بې ساری یخ وريځو اکسید stratosphere په حضور وښيي

لکه څنګه چې کې ښودل شوي، چې دا د Cassini اکسید په اتموسفیر کې يو ستر ورېځ سيستم دي. ته ینس خبري اژانس ویب پاڼې په وینا خبر ورکوي، چې په حاضر وخت، Cassini ماموریت پوهان په دې ب...

دی اکسید د هایدروکاربنونو د نندارې وړ dunes ایکواټوراصول په سلګونو په شاوخوا کې د شپږو شتون

Cassini وروستۍ سروې معلومات ښيي چې د دی اکسید د dunes او غرونو ایکواټوراصول په سلګونو ته نژدې په شتون، د دی اکسید د اتموسفیر د dunes د هایدروکاربن زیرمې موادو کړې. چې هغوی د ب...