252 میلیونه کاله وړاندې، د ډله ييزو اقسام پيښه د دسمندري ژوند 96٪ پدیده له امله

ډله پدیده له 252 میلیونه کاله وړاندې، د غونډې شپږ کاله وخت دوام وکړ، پوهان په دې باور دي چې مخکې له دې موده کې چې د سمندري ژوند 96٪ پدیده له مشرۍ، خو د وروستۍ څېړنې وايي ...