سره په سږو د سرطان د مړینې د اوږدمحاله بدلونونه خپګان تړاو

یوې مطالعې آنلاین اکتوبر 3 په “د کلينيکي انکولوژې ژورنال” نشر له مخې، په سږو د سرطان د مړینې توپيرونه د خپګان اوږدمحاله بدلونونه تړاو لري. Donald R. Sullivan او په پنځو جغراف...