د مریخ یا نږدې د روزنې اډې ماموریت جوړ spaceport ختیځ

سپوږمکۍ د مسکو Research Institute د روسیې د طبي تکنالوژې څېړونکی وادیم & middot خبري ریس دی، د لرغونو Oct ته ldquo ته چاپول؛ د سپوږمکۍ & rdquo؛ خبري آژانس ته نږدې او یا سره د ځمکې د روزن...