نوي جنتيکي مطالعاتو مرسته کيمودرملنې ناروغانو د cisplatin مقاومت ستونزو بېغمه

ته د سپتمبر په 19، د يوې څېړنې په تکثري حجره تومور د کلينيکي سرطان د ژورنال آنلاین خپاره له مخې، TP53 او MDM2 بدلونونو او د مخدره موادو مقاومت او د cisplatin بې وزلو د وقای ده ت...