څېړنو ښودلې ده چې د لومړي ځل لپاره د نازېږېدلي ماشوم د زړه ضربان د اميندوارۍ په لومړيو 16 ورځو کې راښکاره شو

شمېرې ښيي چې د انګلستان هر 180 ژوندیو، هلته د زړه سوري ناروغۍ، چې د نوي 4000 کال کې، د نوي 12 ناروغانو سره د زړه سوري ناروغۍ هره ورځ معادل ده يوه قضيه وو. چې هغوی د بریتانو...