4.5 میلیارده رڼا کلونو لرې د “تور سوري سرګردانه” د شتون څخه بهر lenticular کهکشانونو

لکه څنګه چې کې ښودل شوي، چې دا کار د هوبل فضا Telescope یوه ذره په کهکشان XJ1417 + 52 عکسونه ستورپوهان ليرې کهکشان کې چې سرګردانه تور سوري څخه بهر شتون کشف. ته ینس خبري اژانس و...