تبصرې هم مریخ ته فضايي ماموریت به د 2018 کال پیل کړي

د اصلي موخه د بصیرت مریخ ته فضايي په مریخ کې دی او غواړي چې د اچولای تر څو ټول د مریخ کال د (687) ورځو د بهرنيو رسنيو د رپوټونو، د ناسا د مریخ بصیرت د شمېر له مخې پاتې شي و...