برېښنايي سګريټ وسیلو تصادفي ژوبلې د زياتوالي لامل

ته د يوې څېړنې د اکتوبر په 6 کې د “نوي انګلستان د طب ژورنال:” د برېښنايي سګريټ آله تصادفي، مبدا، چاودنه خپاره له مخې، ټپيان رامنځته احتراق پيښه شوي دي. / جراحي روغتون ع...