لوبې ويډيويي لوبو مرسته وکړي چې د بشر د درک او پاملرنه د وړتيا د ښه

د برتانويان “Daily Mail” راپور د اکتوبر په 10 د وينا له مخې، که څه هم يو شمېر خلک په توګه د يو مصيبت دی چې نه یواځې د وخت ضایع کول، به د وزن او یا د نورو روغتيايي ستونزو لامل ش...