د ګوګل هڅه وکړه چې د مصنوعي استخباراتي ټکنالوژۍ د متمم د غوماشو له منځه وړلو څخه استفاده

د بهرنيو رسنيو د رپوټونو له مخې، د الفبا د ژوند د علومو متمم بيشکه دې هيله دي چې د مصنوعي استخباراتي تکنالوژي په استعمال سره د ټولنې د آفتونو سره مرسته وکړي، په ځانګ...