ساینس پوهانو ته د بکتريا د سپورونه د پټو معلوماتو یا DNA واستوي کارول ښایي

مننه کړي چې د هېکرانو او اغیزو زيان، & ldquo ارشيف معلومات خوندي نوي لاری؛ عاجز & rdquo؛ د بکتريا د سپورونه دي کولو ته نږدې د انسان د DNA په معلوماتو کې زېرمل کيږي عمر. لپاره ...

د نړۍ لومړي هایدروجن د سونګ د موادو کوټه موټر روزنه به په جرمني کې د عمل جامه ورواغوسته شي

هایدروجن د سونګ د موادو کوټه موټر پر بنسټ په بام-ګاړو هايډروجن ټانک د موجودو روزنه روزنه سپڼسي د جوړولو او د مسافر compartment په لاندينۍ تیلو حجری د ګاړو لیتیوم-ion بیټرۍ،...