د هند د لومړي ارثي بدلون موندلی خوړو د نبات د کښت تمه ته ورکړل شي

شړشمو د نبات په هند کې په پراخه کچه کرل. (سرچینه: Abhijit کرکر ګوپتا / Flickr) د هند د لومړي ارثي بدلون موندلی (GM) فصلونو او يو ګام نور هم نژدې او روغبړ په لور. په دې وروستیو کې ...