سپوږمیز سطحي ” نانو – دوړو ” يو meteorite ټکر له

نوې څېړنه ښيي چې له meteorite ټکر د nanometer دوړو سپوږمۍ معما ټرسټ. چې هغوی د بریتانویانو Daily Mail له مخې راپور ورکړ چې د سپوږمۍ مرموز glow شو په اتموسفير کوچنی دوړو ذراتو چاپيره ...