ټايټانيک او یا به په چوکاټ کې د 15 کلونو څخه د بکترياوو له خوا وخوړل شي

د تايتانيک دسوزیدلو به د مالګې Aeromonas تخريب وي او يا به په بشپړه توګه په چوکاټ کې د 15 کلونو له منځه لاړ. 1912 کال راهیسې ټايټانيک سره ویلونه ټکر او وروسته شوی کرار د شمال...