که څه هم د بشر د جنيني جینونو ايډيټنګ په تېر کال کې د سختې توپيرونه راپاروي، خو د امریکا د ملي عامه راډيو راپور ورکړ چې د سویډن د ساینس پوهانو په لومړي ځل په نړۍ کې فریډ Lanner روغ انساني جنين د دی تصحيح شوي دي.
Lanner هيله د CRISPR-Cas9 تکنالوژي په استعمال سره د عقامت او سقط نوي علاج پيدا کړي.

هغه به د جنين جينونه د فعالیتونو په موخه پوه شي چې څه رول چې دوي د لومړنۍ ودې په ولوبوي له لاسه ورکړي.
خو زيات شمېر خلک اندېښمن دي، چې د جين د ايډيټنګ به د طراح ماشومان او یو نوی ارثي ناروغي توليدوي، خو Lanner وويل چې دا ضروري ورته اساسي څیړنې، ترسره کړي د مخنيوي په موخه د دغو حالاتو کې واقع دی.