پوهانو د کشف يوه نصواري سلک ستوری د بشري حقونو څانګې 2562 د خاورو د هارډیسک په منځ کې موقعيت لري

اوس مهال، د ستورو وروستیو کتنو یو نصواري سلک ستوری د بشري حقونو څانګې 2562 ییزي ټيکلی، چې په interstitial فضا د لومړي کشف نصواري سلک کې پروت دی په منځ کې موقعيت لري وموندل شو...